Home Releases # 11. 2016

IMAGES OF «DVORJANSKOE GNEZDO» («NOBLE NEST») IN I.A. GONCHAROV’S NOVEL «THE PRECIPICE» AND IN I.S. TURGENEV’S NOVEL «THE NOBLE NEST»

Young Researcher Workshop

Authors

  • Grebenshchikov Yury

Annotation

The article considers representations of protagonists of the novels «The Precipice» of I.A. Goncharov and «The Noble Nest» of I.S. Turgenev about their images of «a noble nest». With returning to the Homeland it becomes possible to Rajskij and Lavreckij to gradually find their place in the world. It’s a path that begins with a self-feeling in time and space. A collision with the Other is a very important motive in the development of the characters. As a result, the most essential parts of the image of «the noble nest» for Raijskij and Lavretsky both are the images of a family and home.
References
1. Goncharov I.A. Poln. sobr. soch. i pisem: v 20 t. / red. kol.: V.A. Kotel’nikov, E.A. Krasnoshhekova, T.I. Ornatskaya, M.V. Otradin, K. Savada, N.N. Skatov, P. Tirgen, V.A. Tunimanov. T. 7. SPb.: Nauka, 2004. 776 s.
2. Lermontov M.Yu. Mczy’ri // Lermontov M.Yu. Poln. sobr. soch.: v 5 t. / red. teksta i komment. B.M. E’jhenbauma. T. 3: Poe’my’ i povesti v stixax. M.; L.: Academia, 1935. S. 431–454.
3. Nedzveczkij V.A. Pechal’naya letopis’ I.A. Goncharova («Neoby’k­novennaya istoriya») // Stat’i o russkoj literature XIX–XX vekov, nauchnaya publicistika, vospominaniya. Nal’chik: Tetragraf, 2011. S. 171–190.
4. Nedzveczkij V.A. Filosofiya i real’nost’ lyubvi («Obry’v») // Nedzveczkij V.A. Romany’ I.A. Goncharova. M.: MGU, Prosveshhenie, 1996. S. 60–78.
5. Turgenev I.S. Dvoryanskoe gnezdo // Turgenev I.S. Poln. sobr. soch. i pisem: v 30 t. 2-e izd., ispr. i dop. T. 6. M.: Nauka, 1981. S. 5–158.
6. Shhukin V.G. Mif dvoryanskogo gnezda. Geokul’turologicheskoe issledovanie po russkoj klassicheskoj literature // Shhukin V.G. Rossijskij genij prosveshheniya: issledovaniya v oblasti mifopoe’tiki i istorii idej /
7. gl. red. S.Ya. Levit. M.: ROSSPE’N, 2007. S. 155–458.
Download file .pdf 410.9 kb