Home Releases # 11. 2016

FEMALE’S CHARACTERS IN THE I.A. GONCHAROV’S NOVEL «THE PRECIPICE» AND «FAUSTIAN PLOT»

Young Researcher Workshop

Authors

  • Semakina Alexandra

Annotation

Goncharov supposed that there is a connection between creative types in the literatures of different nations. This idea is fully embodied in the wri­ter’s artistic anthropology. «Faustian story» was mostly demanded from Goethe’s creativity. Goncharov created «Goethe’s features» in his characters, which gave many of his female characters human depth.
References
1. Belyaeva I.А. Оblomov i problema «russkogo Fausta» // Rusistika i komparativistika. Vy’p. VIII: Vil’nus; М.: Edukologija, 2013. S. 7–19.
2. Goncharov I.А. Luchshe pozdno, chem nikogda: (Kriticheskiy’e zametki) // Goncharov I.А. Sobr. soch.: v 8 t. Т. 8. Stat’i, zametki, recenzii, avtobiografii, izbranny’e pis’ma. M.: Gos. izd-vо xud. lit., 1952–1955. S. 64–113.
3. Goncharov I.А. Poln. sobr. soch.: v 20 t. T. 7. SPb.: Nauka, 2004. 772 s.
4. Goncharov I.А. Pis’mo Romanovu К.К., 6 marta 1885 g. S.-Peterburg // Rossijskij Arxiv: Istoriya Оtechestva v svidetel’stvax i dokumantax XVIII–XX vv.: Al’manax. М.: TriТe’: Ros. Arxiv, 1994. S. 184–186.
5. Krasnoshhekova Е.А. I.А. Goncharov: Mir tvorchestva. SPb.: Push­kinskij fond, 1997. 492 s.
6. Loshhicz Yu.М. Goncharov: 2-е izd., ispr. i dop. М.: Molodaya gvardiya, 1986. 367 s.
7. Мel’nik V. I. I.А. Goncharov v kontekste russkoj i mirovoi literatury’. М.: GASK, 2012. 355 s.
8. Otradin М.V. Proza I.А. Goncharova v literaturnom kontekste. SPb.: Izd-vо S.-Peterburg. un-tа, 1994. 168 s.
9. Xajnadi Z. Oblomov kak Anti-Faust // Voprosy’ literatury’. 2010. No 4. S. 360–386.
10. Turgenev I.S. Faust, trag. Sоch. Gеtе / perevod pervoi i izlozenie vtoroj chasti. М. Voronchenko // Turgenev I.S. Sobr. sоch.: v 30 t. Т. 1. М.: Nauka, 1978–1990. S. 197–235.
Download file .pdf 380.1 kb